Společnost s ručením omezeným - změny a zrušení


Některé změny ve společnosti s ručením omezeným, zejména změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, vyžadují formu notářského zápisu. Tato forma je nutná bez ohledu na to, zda ke změně dochází rozhodnutím jediného společníka, rozhodnutím valné hromady nebo dohodou všech společníků.

Kdy potřebuji notářský zápis


Forma notářského zápisu je nutná zejména v těchto případech:

  • dochází-li k jakékoliv změně zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy,
  • dochází-li ke změně názvu (obchodní firmy) společnosti,
  • dochází-li ke změně sídla společnosti, nejedná-li se o změnu úplné adresy sídla v rámci obce, která je jako sídlo uvedena v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě,
  • dochází-li ke změně v předmětu podnikání (činnosti) společnosti, nejedná-li se o rozšíření oborů činnosti v rámci volné živnosti,
  • dochází-li ke změně v počtu jednatelů společnosti,
  • dochází-li ke změně v osobách společníků (převody podílů),
  • dochází-li ke změně výše základního kapitálu (zvýšení či snížení).

Zápis změny do obchodního rejstříku


Ve výše uvedených případech Vám mohu poskytnout kompletní právní službu. K zápisu změn ve společnosti do obchodního rejstříku je totiž třeba sepsat i další listiny, které Vám samozřejmě připravím. Pokud sepíši notářský zápis, zapíši změny ve Vaší společnosti po vyřízení dalších případných formalit do obchodního rejstříku. Zápis do obchodního rejstříku provádím v nejkratší možné lhůtě, zpravidla následující pracovní den.

Uvažujete-li o provedení změn ve Vaší společnosti s ručením omezeným, doporučuji Vám osobní či telefonickou konzultaci, při které Vám sdělím, jaké dokumenty bude nutné k uskutečnění této změny obstarat a jaké údaje či podklady budu od Vás potřebovat k sepsání potřebných listin a provedení zápisu v obchodním rejstříku.


Zrušení společnosti s ručením omezeným


Rozhodnutí o zrušení společnosti s ručením omezeným vyžaduje formu notářského zápisu. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Likvidátorem může být jednatel či společník společnosti, ale i jiná osoba. Likvidace následuje po přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti ve formě notářského zápisu a provádí ji určený likvidátor.

K zápisu vstupu společnosti do likvidace a zápisu likvidátora do obchodního rejstříku je třeba sepsat i další listiny, které Vám samozřejmě připravím. Pokud sepíši notářský zápis, zapíši vstup společnosti do likvidace a likvidátora do obchodního rejstříku. Zápis do obchodního rejstříku provádím v nejkratší možné lhůtě, zpravidla následující pracovní den.

Odměna notáře a další výdaje


Odměna notáře za sepsání notářského zápisu týkajícího se změn ve společnosti a jejího zrušení činí 3.000,-Kč bez DPH (rozhodnutí valné hromady) nebo 4.000,-Kč bez DPH (rozhodnutí jediného společníka). V případě zvýšení či snížení základního kapitálu cena závisí na tom, o jakou částku se základní kapitál zvyšuje či snižuje. Odměna notáře za sepsání dalších listin se stanoví dohodou. Před zápisem změn do obchodního rejstříku je třeba zpravidla sepsat další (osvědčovací) notářský zápis – 1.000 Kč bez DPH. Soudní poplatek za zápis změn činí 1.000,-Kč (provádí-li zápis přímo notář) nebo 2.000,-Kč (provádí-li tento zápis soud). V případě zájmu o sdělení výsledné ceny za úkony v konkrétní věci mne prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

zpět na hlavní stranu