Závěť


Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým lze své majetkové poměry pro případ smrti uspořádat jinak, než stanoví zákon. Dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona. V závěti pořizovatel určí dědice a pro případ, že by dědic dědictví z jakéhokoli důvodu nenabyl (například zemře-li dědic dříve, než pořizovatel závěti), může pořizovatel v závěti ustanovit dědici náhradníka. Závěť je možné sepsat v několika formách, s ohledem na právní jistotu doporučujeme využít formu notářského zápisu.

Jaké jsou výhody závěti sepsané notářským zápisem?


  • pořizovatel má jistotu, že závěť bude mít ty důsledky, které zamýšlel
  • forma zápisu je nezpochybnitelná
  • závěť je sepsána na potřebné odborné úrovni
  • originál závěti zůstává uložen u notáře
  • údaje o závěti jsou notářem zapsány do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora České republiky
  • závěť bude po smrti pořizovatele automaticky připojena k dědickému řízení

Nepominutelní dědicové


Nepominutelní dědicové jsou děti pořizovatele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Na jejich práva je třeba při sepsání závěti pamatovat. Nezletilý potomek má nárok na 3/4 svého zákonného podílu a zletilý potomek na 1/4 zákonného podílu. Jestliže tento podíl v důsledku závěti nezíská, má právo na vyplacení povinného podílu. Nepominutelného dědice lze závětí vydědit, musí k tomu však být splněny zákonné důvody.


Jakými způsoby lze závěť zrušit?


Pořizovatel má právo svoji závěť kdykoliv zrušit. Závěť lze zrušit buď pořízením nové závěti nebo odvoláním závěti. Pokud byla závěť pořízena ve formě notářského zápisu, odvolání závěti je možné učinit také vydáním notářského zápisu pořizovateli.

Odměna notáře


Odměna notáře za provedené úkony v notářské činnosti je stanovena notářským tarifem.Máte-li zájem o sepsání závěti nebo byste se rádi dozvěděli, zda je závěť vhodná pro úpravu Vašich majetkových poměrů, objednejte se na telefonních číslech kanceláře 518 615 025 nebo 773 220 599.

zpět na hlavní stranu