Společnost s ručením omezeným - založení


Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou v případě, že společnost zakládá více zakladatelů (společníků) nebo zakladatelskou listinou v případě, že společnost má jen jednoho zakladatele (společníka). Společenská smlouva i zakladatelská listina musí být podle zákona sepsána ve formě notářského zápisu.

K zápisu společnosti do obchodního rejstříku je třeba sepsat i další listiny, které Vám samozřejmě připravím. Pokud sepíši notářský zápis (společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu), zapíši po vyřízení dalších formalit Vaši společnost do obchodního rejstříku.

Co je nezbytné učinit před sepsáním notářského zápisu


  • Je třeba si vybrat název společnosti (obchodní firmu). Název společnosti nesmí být shodný ani podobný názvu jiné (již existující) právnické osoby. Vámi zvolený název prověřím, můžete si provést i svou vlastní předběžnou kontrolu na stránce or.justice.cz.
  • Dále je třeba si vybrat sídlo společnosti. Ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině postačí uvést obec, ve které bude sídlo společnosti (v případě změny adresy sídla společnosti v rámci obce potom nebudete potřebovat notářský zápis o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, což ušetří peníze). Do obchodního rejstříku se však zapisuje přesná adresa sídla (obec, ulice, číslo domu). K zápisu do obchodního rejstříku budete potřebovat souhlas vlastníka nemovité věci (domu, bytu, nebytového prostoru), ve které bude sídlo Vaší společnosti. Tento souhlas Vám v případě Vašeho zájmu připravím společně s dalšími listinami. Podpis vlastníka na tomto souhlasu musí být úředně ověřen. Souhlas je možné mít před sepsáním notářského zápisu, lze jej vyřídit i dodatečně.
  • Musíte si zvolit předmět podnikání (činnosti) společnosti. Zpravidla se bude jednat o živnost podle živnostenského zákona, může se však jednat i o jinou činnost podle zvláštních předpisů (např. poskytování zdravotních služeb – lékaři nebo zemědělskou výrobu) nebo např. o správu vlastního majetku.
  • Stanovíte si výši základního kapitálu společnosti a výši vkladů společníků. Jako vklad společníka (základní kapitál) postačí 1,-Kč. Praktičtější však bude, aby základní kapitál byl vyšší a pokryl počáteční výdaje společnosti, tedy alespoň 10.000,-Kč. Volba je však na Vás. Základní kapitál se vkládá na účet u banky – tento účet se zakládá na novou společnost, lze jej založit až po sepsání notářského zápisu.
  • Je třeba se rozhodnout, kdo bude jednatelem či jednateli společnosti a jak budou tito za společnost jednat. Jednatelé mohou v zásadě jednat za společnost každý samostatně, všichni společně, případně společně v určitých věcech nebo do určité částky, jinak samostatně.

Výše uvedené údaje – název společnosti, sídlo společnosti, předmět podnikání, výši základního kapitálu, výši vkladů a osobní údaje společníků, osobní údaje jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, je třeba mi zaslat předem k přípravě notářského zápisu.

Sepsání notářského zápisu


K sepsání notářského zápisu je nutné se dostavit do mé kanceláře. S sebou musíte mít doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Ostatní potřebné doklady, tj. zejména výpis z katastru nemovitostí na nemovitou věc, kde bude mít společnost sídlo, nebo výpis z Rejstříku trestů pro jednatele společnosti vyhotovím v mé kanceláři.


Postup od sepsání notářského zápisu do zápisu společnosti do obchodního rejstříku


Po sepsání notářského zápisu Vám připravím podklady potřebné k založení účtu u banky, na který složíte základní kapitál a rovněž podklady potřebné k vyřízení živnostenského či jiného oprávnění k činnosti, kterou bude společnost provozovat.
Po složení základního kapitálu a vyřízení živnostenského či jiného oprávnění k činnosti, kterou bude společnost provozovat, mi do kanceláře donesete nebo zašlete potvrzení banky o složení základního kapitálu a průkaz živnostenského či jiného oprávnění k činnosti, kterou bude společnost provozovat (výpis z živnostenského rejstříku, oprávnění k poskytování zdravotních služeb, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele apod.). Jakmile budu mít tyto doklady k dispozici, provedu zápis do obchodního rejstříku – zápis provádím zpravidla v den, kdy mám podklady k dipozici, případně následující pracovní den. Celý proces od založení do zápisu společnosti do obchodního rejstříku tedy může trvat jen několik dnů. Záleží na tom, jak rychle potřebné doklady obstaráte.

Odměna notáře a další výdaje


Výše nákladů na založení společnosti je závislá na tom, jaké jsou náležitosti zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. V zásadě se jedná o dvě základní varianty založení společnosti:

(1) Pokud v zakladatelské listině nebo ve společenské smlouvě uvedete pouze základní (povinné) náležitosti vyžadované zákonem, je zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem osvobozen od soudního poplatku. Celková odměna notáře za sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy a všech dalších potřebných listin, ověření opisů a podpisů, vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z Rejstříku trestů a za zápis společnosti do obchodního rejstříku, se v tomto případě pohybuje v závislosti na počtu společníků a jednatelů v rozmezí od 6.400,-Kč do 7.000,-Kč včetně DPH. Dále musíte počítat s tím, že budete platit správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění 1.000,-Kč.

(2) Pokud v zakladatelské listině nebo ve společenské smlouvě uvedete i jiné než základní (povinné) náležitosti vyžadované zákonem, zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem osvobozen od soudního poplatku není. Celková odměna notáře za sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy a všech dalších potřebných listin, ověření opisů a podpisů, vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z Rejstříku trestů a za zápis společnosti do obchodního rejstříku, se v tomto případě pohybuje v závislosti na počtu společníků a jednatelů v rozmezí od 7.800,-Kč do 8.200,-Kč včetně DPH. Soudní poplatek za zápis, který provádí notář, činí 2.700,-Kč (o tento soudní poplatek se Vaše celkové náklady zvyšují). Dále musíte počítat s tím, že budete platit správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění 1.000,-Kč.

zpět na hlavní stranu