Převody nemovitostí (darovací a kupní smlouvy)


Máte-li v úmyslu darovat Vaši nemovitost někomu z Vaší rodiny nebo máte-li v úmyslu Vaši nemovitost prodat, mohu Vám v této záležitosti poskytnout kompletní právní službu. Před sepsáním smlouvy vyhotovím výpis z katastru nemovitostí, sepíši Vám samotnou smlouvu, vyřídím za Vás zápis do katastru nemovitostí a poradím Vám s daňovými povinnostmi, které jsou s převodem Vaší nemovitosti spojeny. V této záležitosti není třeba se obracet na advokátní kanceláře ani na jiné osoby (poradce či konzultanty).

Darovací smlouvy


Darovací smlouvu na nemovitost mezi sebou uzavírají zpravidla příbuzní či rodinní příslušníci (např. v situaci, kdy rodiče chtějí převést svou nemovitost na děti). Součástí této smlouvy může být rovněž zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch dárce (dárců), které jim umožní darovanou nemovitost za dohodnutých podmínek užívat po dobu, po kterou budou potřebovat (toto věcné břemeno se zřizuje zpravidla na celou dobu života dárce). Veškeré tyto smlouvy sepisuji a poskytuji v této věci před sepsáním smlouvy i potřebné konzultace.

Pokud darovací smlouvu uzavírají příbuzní v linii přímé (rodiče – děti, prarodiče – děti) nebo příbuzní v linii vedlejší (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře a další osoby) či osoby, které spolu žijí po stanovenou dobu ve společné domácnosti, je příjem nabytý darem osvobozen od daně z příjmů (darovací daň již byla zrušena a dar se považuje za bezúplatný příjem). Nový vlastník nemovitosti je následně povinen ve stanovené lhůtě podat si daňové přiznání k dani z nemovitostí (ta se platí každoročně ve stanovených termínech).

Uvažujete-li o uspořádání majetkových poměrů v rodině a uzavření této smlouvy, doporučuji Vám osobní nebo telefonickou konzultaci, při které Vám sdělím, jaké dokumenty bude nutné k sepsání smlouvy obstarat – zpravidla se bude jednat pouze o tzv. nabývací titul (smlouvu či rozhodnutí o dědictví), na jehož základě dárce svou nemovitost získal do svého vlastnictví, a jaké údaje od Vás budu k sepsání smlouvy potřebovat. K sepsání (podpisu) smlouvy je nutné se dostavit do mé kanceláře, pokud by to však zdravotní stav některé ze zúčastněných osob neumožňoval, je možné smlouvu podepsat i mimo kancelář (v místě pobytu této osoby). S sebou musíte mít doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Kupní smlouvy


Uvažujete-li o prodeji či koupi nemovitosti, můžete rovněž využít služeb mé kanceláře. V případě kupní smlouvy je však třeba zvážit, jakým způsobem bude zaplacena kupní cena . Kupní cena může být zaplacena i v hotovosti při podpisu kupní smlouvy, to však pouze tehdy, jedná-li se o prodej nemovitosti nižší hodnoty (garáž či menší pozemek), tj. cca do 250.000,-Kč. Častější je však situace, kdy kupní cena bude složena do úschovy notáře a prodávajícímu bude z této úschovy vyplacena až poté, co bude kupující zapsán jako vlastník převáděné nemovitosti v katastru nemovitostí. V této záležitosti Vám poskytnu potřebnou konzultaci, sepíši veškeré listiny: (1) smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě zpravidla bude kupující žádat o úvěr, (2) smlouvu o notářské úschově kupní ceny a (3) kupní smlouvu, a vyřídím vše i na katastrálním úřadu.

Při koupi každé nemovitosti je třeba mít na paměti, že se platí daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň platí kupující (nabyvatel) nemovitosti, který je povinen v zákonem stanovené lhůtě podat daňové přiznání k této dani. Tato daň se platí bez ohledu na to, které osoby kupní smlouvu uzavírají, není podstatné, zda se jedná o příbuzné či nikoliv. Sazba daně je stanovena zákonem a činí 4% z hodnoty nemovitosti. Nový vlastník nemovitosti je následně povinen ve stanovené lhůtě podat si daňové přiznání k dani z nemovitostí (ta se platí každoročně ve stanovených termínech).

Uvažujete-li o prodeji či koupi nemovitosti, doporučuji Vám osobní nebo telefonickou konzultaci, při které Vám sdělím, jaké dokumenty bude nutné k sepsání potřebných listin obstarat, a jaké údaje od Vás budu k jejich sepsání potřebovat. K sepsání (podpisu) listin je nutné se dostavit do mé kanceláře, pokud by to zdravotní stav některé ze zúčastněných osob neumožňoval, je možné listiny podepsat i mimo kancelář (v místě pobytu této osoby). S sebou musíte mít doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).


Odměna notáře a další výdaje


Výše nákladů na sepsání potřebných listin je závislá na hodnotě nemovitosti a na tom, jaké dokumenty bude potřeba k převodu Vaší nemovitosti vyhotovit. Informaci o ceně Vám poskytnu při osobní nebo telefonické konzultaci v této věci. Dále musíte počítat s tím, že budete platit správní poplatek katastrálnímu úřadu za zápis do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-Kč..

zpět na hlavní stranu