Pozůstalostní řízení


Notář provádí řízení o pozůstalosti po zemřelých, kteří měli poslední trvalé bydliště na území Statutárního města Brna, na základě pověření Městským soudem v Brně podle data úmrtí zůstavitele.

Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele.

Zjednodušený průběh řízení o pozůstalosti (dříve řízení o dědictví)


Notář provádí řízení o pozůstalosti na základě pověření Městským soudem v Brně. Pozůstalí si tak nemohou notáře zvolit, je jim přidělen. Úmrtní listy jsou matrikami zaslány na příslušný okresní soud a tento zahajuje pozůstalostní řízení a zakládá pozůstalostní spis. Notář spis na soudě převezme a připraví k předběžnému šetření.

Na předběžné šetření bývá předvolána osoba, která vypravila pohřeb. Není-li taková osoba na úmrtním listu zapsána nebo se na předběžné šetření nikdo nedostavil, notář předvolá osobu, o které se domnívá, že zná potřebné informace (např. děti zůstavitele).

K předběžnému šetření se na základě předvolání může dostavit vypravitel pohřbu nebo osoba, která zná majetkové a osobní poměry zůstavitele. Totožnost účastníka se zjišťuje, je třeba mít s sebou průkaz totožnosti. Pokud se na předběžné šetření dostaví jiná osoba, než byla předvolána, tato nemusí mít plnou moc od vypravitele pohřbu. Cílem předběženého šetření je sdělit notáři, jaký majetek měl zůstavitel ke dni úmrtí a zjištění osob, které jsou dědici zůstavitele. Podrobné informace jsou obsaženy na předvolání k jednání.

V další fázi pozůstalostního řízení notářská kancelář zjišťuje informace, které jsou potřeba pro soupis aktiv a pasiv pozůstalosti, formou rozesílání dotazů. Například měl-li zůstavitel účet u banky, dotazem u banky se zjišťuje, zda měl zůstavitel účet, jaké bylo číslo účtu a jaký byl zůstatek na účtu ke dni úmrtí. Sdělení od jednotlivých institucí bývá doručeno kanceláři ve lhůtě 1-3 měsíců.

Jakmile jsou podklady kompletní, jsou překontrolovány. Zanechal-li zůstavitel jen nepatrný majetek (např. přeplatek na elektřině), řízení se zastaví. Nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu, pokud s tímto postupem souhlasí a tento potom neodpovídá za jakékoliv druhy zůstavitele. Usnesení je mu zasláno poštou a právní moci nabývá doručením. Právní moc je však možné vyznačit tehdy, kdy byla doručna notáři zpět dodejka o převzetí. Zda byla dodejka doručena je možné si telefonicky ověřit v kanceláři.

Pokud zůstavitel zanechal majetek, který musí být projednán v pozůstalostním řízení, jsou účastníci, kterým svědčí dědické právo předvoláni k jednání. Na toto jednání se musí dostavit osoba, která byla předvolána. Jiná osoba se může dostavit pouze má-li plnou moc od předvolaného účastníka (plná moc se nachází na druhé straně předvolání k jednání nebo zde vpravo v sekci užitečné odkazy). Podpis na plné moci musí být ověřen.

V další fázi řízení notář vydá usnesení o dědictví, které je doručeno všem účastníkům řízení. Od okamžiku doručení začíná běžet 15-ti denní lhůta k odvolání. Po uplynutí této doby usnesení nabývá právní moci. Právní moc poté notář vyznačí na usnesení.

S pravomocným usnesením potom účastníci sami vyřizují své majetkové nároky. Pouze zápisy do katastru nemovitostí zařizuje) notář sám, ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení.

Právní moc na usnesení se vyznačuje kdykoliv v úředních hodinách notářské kanceláře bez objednání, totožnost žadatele se nezjišťuje. Není tedy nutné, aby pro právní moc přišel účastník osobně.

Máte-li další otázky k pozůstalostnímu řízení, které probíhá v naší kanceláři, napište na e-mail dedictvi@notarbrno.eu.


Odměna notáře v řízení o pozůstalosti


Odměna notáře v řízení o pozůstalosti je stanovena v usnesení o dědictví. Na základě tohoto usnesení je třeba odměnu notáři uhradit. Odměnu je možné zaslat na bankovní účet převodem nebo přiloženou složenkou nebo výjimečně i uhradit hotově v kanceláři. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol pro správné párování Vaší platby. Chcete-li se ujistit, že Vaše platba byla připsána, pište na email: dedictvi@notarbrno.eu.

Dodatečné projednání pozůstalosti


Pokud se po skončení řízení objeví další majetek, je nutné požádat Městský soud v Brně o dodatečné projednání pozůstalosti. Formulář žádosti si můžete stáhnout v sekci užitečné odkazy. Vyplněný formulář zašlete na Městský soud v Brně.

zpět na hlavní stranu