Ověřování a osvědčování


Ověření listin (vidimace) je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou.

Ověření podpisů (legalizace) je ověření skutečnosti, že osoba listinu podepsala nebo uznala svůj podpis za vlastní. Oba dva způsoby ověření podpisů jsou rovnocenné.

Které listiny nelze ověřit


Nelze ověřit kopie listin, jejichž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, např. občanský průkaz, vojenský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, směnku, šek, vkladní knížku, cenné papíry, geometrický plán, rys, technickou kresbu.

Nelze též ověřit listinu, která obsahuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost nebo je poškozena.

Kdy je možné nechat si ověřit kopii listiny nebo podpis


Vidimaci a legalizaci zajišťují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání.

V případě ověření podpisu je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). Pokud bude listina použita v zahraničí, hlaste toto předem.

Odměna notáře za ověření listiny a podpisu


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem.

Odměna notáře za ověřený opis (1 strana) je 30,-Kč (+ 21% DPH), tj. 36,-Kč a za ověření podpisu (1 podpis) je 70,-Kč (+ 21% DPH), tj. 85,-Kč.


Ověřování českých veřejných listin pro jejich použití v cizině:


Z naší zkušenosti žadatelům doporučujeme, aby si předem zjistili, jaké listiny a jaká ověření na nich bude příslušný cizí stát vyžadovat. V praxi dochází k tomu, že cizí orgány požadují Apostilu nebo superlegalizaci listin i tam, kde je sjednáno osvobození od ověřování listin pro použití v cizině.

Má-li být v cizím státně uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřila notářská kancelář v Čr, je ve většině států nutné, aby byla superlegalizována . Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Úmluva o Apostile) a dále z některých dvoustranných mezinárodních smluv.

Aktuální informace a seznam států, na které se vztahuje Úmluva o Apostile a seznam dvoustranných smluv (osvobození se může týkat jen některých typů veřejných listin) najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Kdo může v notářská kanceláři ověřit nebo vydat listinu, která bude použita v cizině?

Listina musí být podepsána notářem nebo notářským kandidátem, který byl pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině. Je třeba tedy nahlásit předem, že listina bude použita v zahraničí. Cena ověření je stejná jako u ověření listin pro použití v ČR. Nejste-li si jisti, zda budete potřebovat listinu v cizině, nechte si ji ověřit notářem.

Lze ověřit kopii listiny, která byla tlumočníkem přeložena?

Ano, je to možné, pokud listina, která byla překládána, je originálem nebo ověřenou kopií. Pokud tlumočník připojí svůj překlad ke kopii listiny (neověřené), takovou listinu potom není možné ověřit.

Je listina podepsaná notářem superlegalizována?

Ne, superlegalizaci provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní

Postup vyššího ověření listin (tzv. superlegalizace) dle § 109 zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém

Vyšší ověření se používá pouze pro státy, kde neplatí ani Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci.
U listin vydaných nebo ověřených notáři je postup třístupňový
1, nejprve k listině připojí své vyšší ověření Ministerstvo spravedlnosti ČR
2, k listině připojí své vyšší ověření Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzulární odbor
3, listinu následně ověří zastupitelský úřad cizího státu, v němž má být listina použita, vykonávající působnost pro ČR

Postup při ověření tzv. Apostilou
Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Úmluva o Apostile) zjednodušila postup ověřování veřejných listin pro použití v cizině. Tento postup pak lze využít pro všechny typy listin. OVěření listin Apostilou provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR. Proces je jednostupňový, ověřovaná listina se doplní tzv. Apostilou..

Postup při ověření listin do států, které mají dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, které stanoví osvobození od povinnosti opatřovat veřejnou listinu dalším ověřením.
Osvobozeny mohou být všechny veřejné listiny nebo pouze některé typy listin. Všechny aktuální informace a seznam států najdete zde...

Notářská kancelář Vám zajistí ověření pověřenou osobou, pokud nahlásíte, že listina bude použita v zahraničí.


zpět na hlavní stranu