Smlouvy manželů a snoubenců


Uzavřením manželství vzniká manželům majetkové společenství zákonem nazvané společné jmění manželů. Součástí společného jmění manželů je majetek nabytý manželi nebo i jedním z nich za trvání manželství s výjimkou majetku, terý zákon ze společného jmění manželů vylučuje – jedná se např. majetek nabytý jedním z manželů děděním, darem nebo majetku, který slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.

Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy převzaté za trvání manželství s výjimkou těch dluhů, který zákon ze společného jmění manželů vylučuje. Zákon však dává manželům i snoubencům možnost si rozsah společného jmění manželů smluvně upravit odlišně od zákonné úpravy. Tato smlouva musí mít vždy formu veřejné listiny (notářského zápisu). Veškeré tyto smlouvy sepisuji a poskytuji v této věci před sepsáním smlouvy i potřebné konzultace.

Seznam smluv o manželském majetkovém režimu


Nově uzavřenou smlouvu i smlouvu sepsanou za účinnosti dřívějšího občanského zákoníku je možné zapsat do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou České republiky. Je-li smlouva zapsaná do tohoto seznamu, mohou se na ni manželé vůči třetím osobám odvolat i v případě, že jim existence této smlouvy není známa. Seznam je totiž veřejným seznamem, který je přístupný na stránkách Notářské komory České republiky a neznalost smlouvy zapsané do tohoto seznamu nikoho neomlouvá a jde k jeho tíži.

Sepsání notářského zápisu


Uvažujete-li o uzavření manželské či předmanželské smlouvy, doporučuji Vám osobní nebo telefonickou konzultaci, při které Vám sdělím, jaké dokumenty bude nutné k sepsání smlouvy obstarat a jaké údaje či podklady budu potřebovat. K sepsání notářského zápisu je nutné se vždy dostavit do mé kanceláře. S sebou musíte mít doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).


Smlouvy snoubenců (tzv. předmanželské smlouvy)


Snoubenci si mohou ještě před uzavřením manželství upravit své budoucí majetkové poměry. Smlouva nabývá účinnosti uzavřením manželství. Snoubenci si mohou ujednat, že určitý ve smlouvě definovaný majetek (např. nemovité věci či podíly v obchodních společnostech) se nestane součástí jejich společného jmění manželů a bude ve výlučném vlastnictví jen jednoho z nich. Stejně tak se lze dohodnout i ohledně dluhů, které převezme jeden z manželů za trvání jejich manželství. V tomto případě se jedná o tzv. zúžení společného jmění manželů. Nově je však možno ujednat si i tzv. režim oddělených jmění. V tomto případě uzavřením manželství vůbec společné jmění manželů nevznikne a každý z manželů nabývá veškerý majetek pouze do svého vlastnictví a sám odpovídá rovněž za dluhy. Každý z manželů v tomto případě i za trvání manželství „hospodaří“ sám za sebe. Jste tedy manželi, ale nikoliv majetkově.Smlouvy manželů


Manželskou smlouvu mohou uzavřít samozřejmě také manželé za trvání jejich manželství. Tato smlouva se může týkat jak majetku, který již manželé mají ve společném jmění manželů tak i majetku, který nabudou, a dluhů, které vzniknou, po uzavření smlouvy. Obě možnosti lze samozřejmě i spojit – manželé si mohou vypořádat majetek, který již mají ve společném jmění manželů a do budoucna si stanovit, co bude společné a co nikoliv, případně že společné nabude nic. Tato smlouva je praktická např. při rozvodu.

 1. Smlouva bude týkat majetku, který již máte ve společném jmění manželů:
  v této smlouvě si mohou manželé sjednat, že určitý majetek (nemovitá věc, automobil či podíl v obchodní společnosti) již nadále nebude společný a vlastníkem bude nadále pouze jeden z manželů. Tento majetek je třeba ve smlouvě přesně a určitým způsobem označit (např. nemovitou věc podle katastru nemovitostí). Bude-li se smlouva týkat nemovité věci, podléhá vkladu do katastru nemovitostí. Potom zajistím i vše potřebné na katastrálním úřadu.

 2. Smlouva bude týkat majetku a dluhů, které vzniknou až po uzavření smlouvy:
  zde platí v podstatě to, co je uvedenou shora u smluv snoubenců. Manželé si mohou ujednat, že určitý ve smlouvě obecně definovaný majetek (např. nemovité věci či podíly v obchodních společnostech nabývané po uzavření smlouvy) se nestane součástí jejich společného jmění manželů a bude ve výlučném vlastnictví jen jednoho z nich. Stejně tak se lze dohodnout i ohledně dluhů, které převezme jeden z manželů po uzavření smlouvy. V tomto případě se jedná o tzv. zúžení společného jmění manželů. Nově je však možno ujednat si i tzv. režim oddělených jmění. V tomto případě po uzavření smlouvy již do společného jmění manželů nebude patřit žádný majetek ani dluhy a každý z manželů bude nabývat veškerý majetek pouze do svého vlastnictví a sám bude odpovídat rovněž za dluhy. Každý z manželů v tomto případě po uzavření smlouvy za trvání manželství „hospodaří“ sám za sebe. Tato smlouva se netýká majetku, který již je ve společném jmění manželů – tento majetek ve společném jmění manželů zůstává. Tato smlouva je praktická v době, kdy se manželé rozvádí, ale rozvod dosud není pravomocně uzavřen. Pomůže Vám předejít řadě zbytečných problémů.

Odměna notáře a další výdaje


Výše nákladů na sepsání smlouvy je závislá na tom, zda se smlouva bude týkat majetku, který již máte ve společném jmění manželů nebo majetku a dluhů, které vzniknou až po uzavření smlouvy (bez ohledu na to, zda smlouvu uzavírají manželé nebo snoubenci).

 1. Smlouva bude týkat majetku, který již máte ve společném jmění manželů:
  odměna notáře je stanovena notářským tarifem procentuálně z ceny majetku, kterého se smlouva týká. Smlouva se povinně zapisuje do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu, cena za zápis činí 200,-Kč bez DPH. Pokud se smlouva bude zapisovat i do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu, cena za tento zápis včetně hotových výdajů činí 400,-Kč bez DPH. Bude-li se smlouva týkat nemovité věci, musíte počítat s tím, že budete platit správní poplatek katastrálnímu úřadu ve výši 2.000,-Kč.

 2. Smlouva bude týkat majetku a dluhů, které vzniknou až po uzavření smlouvy:
  cena za sepsání notářského zápisu je stanovena pevnou částkou 3.000,-Kč bez DPH. Smlouva se povinně zapisuje do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu, cena za zápis činí 200,-Kč bez DPH. Pokud se smlouva bude zapisovat i do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu, cena za tento zápis včetně hotových výdajů činí 400,-Kč bez DPH. Celková cena tedy bude činit 3.900,-Kč (nebude-li smlouva zapsána do Seznamu), případně 4.400,-Kč (bude-li smlouva zapsána do Seznamu).
zpět na hlavní stranu