O kanceláři


Mgr. Pavel Vrba je notářem se sídlem v Brně, který je pověřen notářským úřadem
v obvodu Městského soudu v Brně. Je členem Notářské komory v Brně.

Notářská kancelář Mgr. Pavla Vrby zajišťuje veškeré notářské služby, zejména
z oblasti obchodního a občanského práva.

Poskytované právní služby


Převody nemovitostí
Notářské úschovy
Notářský zápis jako podklad pro exekuci
Pořízení pro případ smrti
Majetkové smlouvy manželů a snoubenců Obchodní korporace
Družstva a společenství vlastníků jednotek
Ověřování a osvědčování
Ověřené výpisy z katastru nemovitostí
Ověřené výpisy z obchodního rejstříku
Výpisy z rejstříku trestů

Úprava zakladatelských dokumentů po 1.1.2014


Nový zákon o obchodních korporacích ukládá všem obchodním korporacím povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty (společenská smlouva, stanovy) tomuto zákonu. Zajistíme kompletní služby s tím spojené včetně zápisu do obchodního rejstříku.


Řízení o pozůstalosti


Notář provádí řízení o pozůstalosti po zemřelých, kteří měli poslední trvalé bydliště na území Statutárního města Brna, na základě pověření Městským soudem v Brně podle data úmrtí zůstavitele.

Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele (při dědění u zůstavitele, který zemřel před 1.1.2014 se použijí dosavadní právní předpisy).

Odměna notáře


Odměna notáře za provedené úkony v notářské činnosti a v řízení o dědictví je stanovena notářským tarifem. K cenám v tarifu je nutné přičíst 21% DPH.